Важно!

На вниманието на родители и директори на учебни заведения

 1. Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август, родителите на деца и ученици, които желаят да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности на децата им с цел предоставяне на допълнителна подкрепа следва да подадат заявление до директора на съответното учебно заведение, в което е записано детето (съгласно чл. 190, ал.3, т.2 от ЗПУО). Документите придружаващи заявлението са:
 • Медицински документ
 • Психолого-педагогическа характеристика
 • Други
 1. В случаите на отлагане от задължително обучение в I клас на дете със специална образователна потребност, родителя подава заявление до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Прохлада“1, тел.: 032/60152 ( съгл. чл.190, ал.3, т.9 от ЗПУО) Необходими придружаващи документи са:
 • Медицински документ
 • Психолого-педагогическа характеристика
 • Други
 1. За насочване в специални училища, родителя подава заявление до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Прохлада“1, тел.: 032/60152 ( съгл. чл 190, ал.3, т.4 от ЗПУО) Необходими придружаващи документи са:
 • Медицински документ
 • Психолого-педагогическа характеристика
 • Други

Вашият коментар