Екип

Регионален център- Пловдив развива своята дейност чрез екип от висококвалифицирани специалисти, чиято основна цел е подкрепа на процеса на приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на гр. Пловдив и областта. Специалистите използват и прилагат в работата си  съвременни диагностични, корекционни и консултативни методи и непрекъснато повишават квалификацията си, участвайки в обучения и семинари.

Ръководство

д-р КАТЯ СТОИЛОВА – ДИРЕКТОР

Директорът на Регионален център-Пловдив отговаря за цялостното  управление,  контрол и представителство на институцията, както и за планирането на  стратегията за развитие.

Диана Дремова – заместник–директор

Координатор  сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Изпълнява експертни функции, свързани с дейността на РЕПЛРДУСОП; организира изготвянето на анализи и прогнози за потребностите от квалификационни дейности и обучения; планира, ръководи и контролира квалификационната и организационно-методическата дейност; планира и организира подбора на обучителите; подпомага директора в цялостната му дейност.

д-р Маргарита Енчева – заместник директор

Координатор сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми за деца със СОП“

Осъществяват дейности, свързани с ресурсното подпомагане и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности; организира проучването, обсъждането, популяризирането и въвеждането на иновации в дейността на регионалния център; организира разработването и актуализирането на програмите, методическите и информационните материали; подпомага директора в цялостната му дейност.

Екип от специалисти:

Ресурсни учители:

Осъществяват дейности по чл. 122, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование

-Подпомагат обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП в групата и класа.

– Оказват методическа помощ на  учителя при планирането на учебния материал и подготовката на образователно-възпитателния процес.

– Подпомагат формирането на общи знания, умения, отношения и ценности.

– Подпомагат оценяването и отчитането на динамиката на развитие на познавателните процеси и на личността на учениците и на постиженията им в учебно-възпитателния процес.

– Консултират родители относно спецификата на работа с детето със СОП и принципите на приобщаващото образование

Психолози 

Осъществяват  комплекс от дейности  за подпомагане на децата и учениците със затруднения, увреждане или разстройство на тяхното психично здраве за постигане на оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими за пълноценното приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование.

Логопеди 

Осъществяват комплекс от дейности за подпомагане на деца и ученици със затруднения, увреждане или разстройство на езика, говора, познавателните процеси и социалното поведение.

Рехабилитатор на слуха и говора – Албена Димитрова

Осъществява комплекс от дейности за стимулиране на остатъчния слух и на езиковото и речевото развитие на децата и учениците с увреден слух

Учител на деца и ученици с нарушено зрение – Цветинка Карамфилова

Осъществява комплекс от дейности за развитие и по-добро използване на слабото зрение на децата и учениците с нарушено зрение, обучавани в детските градини и училищата

Главен счетоводител: Иванка Болчинова

ЗАТС: Бонка Геренова

Технически сътрудник: Евгений Василев

 

 

Comments are closed.