РЕПЛРДУСОП

Регионален център – Пловдив е специализирано обслужващо звено от структурата на МОН, чиято основна дейност е свързана с подкрепа на процеса на приобщаващото образование. При нас работят високо квалифицирани специалисти- логопеди, психолози, ресурсни учители, учители на деца с нарушено зрение и рехабилитатори на слуха и говора.

Регионален екип за  подкрепа на личностното развитие 

В структурата на РЦПППО се създава експертен екип, в чийто състав се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието. Ръководител на екипа е представителят на съответното регионално управление на образованието (чл.190. ал.1 и 2 от ЗПУО)
Екипът по чл. 190,ал.1:

 1. въз основа на оценките на екипите по чл. 188, ал. 1 предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗПУОна децата и учениците със специални образователни потребности;
 2.  въз основа на заявление на директора на съответната детска градина и училище извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип по чл. 188 от ЗПУО, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа;
 3. организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката по чл. 189 от ЗПУО, т. 2 или с предложената допълнителна подкрепа и предлага на
  директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗПУО на децата и учениците със специални образователни потребности;
 4.  извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 1;
 5.  подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
 6. предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 7.  информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 8. извършва преценка за обучението на ученика по чл. 111, ал. 5 от ЗПУО;
 9. отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година;
 10. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Comments are closed.