Информация към образователните институции, подали заявления обр. 1 или обр. 3 към РЦПППО – Пловдив, за деца със специални образователни потребности

Информация към образователните институции, подали заявления обр. 1 или обр. 3 към РЦПППО – Пловдив, за деца със специални образователни потребности

При постъпване на заявление от директор на образователна институция за оценка или одобрение на извършена оценка на индивидуалните потребности на деца/ученици за допълнителна подкрепа за личностно развитие (ДПЛР) или индивидуална форма на обучение (ИФО), РЕПЛРДУСОП към Регионален център за подкрепа  на процеса на приобщаващото образование – Пловдив (РЦПППО – Пловдив) включва незабавно постъпилата заявка в реда на чакащите по графика. В рамките на 3 дни преди определената дата за оценка, представител на екипа се свързва с образователната институция за конкретизиране на удобно време за родителите.

След извършване на оценката, която се осъществява на място във всяка една образователна институция, подала заявка, в рамките на същата седмица, оценката се разглежда на заседание на РЕПЛРДУСОП, изготвя се доклад до директора на РЦПППО – Пловдив. В рамките на 5 работни дни, директорът на РЦПППО – Пловдив издава отделна заповед за всяко едно дете/ученик, за одобрение на предложенията на РЕПЛРДУСОП. 

Заповедите се качват, в рамките на същия ден в НЕИСПУО, модул деца и ученици, раздел „Подкрепа за личностно развитие“ (ДПЛР), където информацията е достъпна за лицата, администриращи системата НЕИСПУО. Номера на заповедта е основание за предоставяне на ДПЛР. 

За децата/учениците с валидна карта за оценка от предходна учебна година, като основание за предоставянето на ДПЛР се попълва основанието от предходната година.

Ангажимент на  образователната институция е да запише коректно кой извършва допълнителната подкрепа. В рамките на 1 седмица в системата НЕИСПУО се качва и сканираната карта за оценка на индивидуалните потребности от РЦПППО – Пловдив.

Comments are closed.