НАСОЧВАНЕ СЛЕД VII КЛАС – КАМПАНИЯ 2022

Във връзка с изпълнението на задълженията ни по чл. 140 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме следното: в периода 03 – 21.05.2021 г. /освен ако обстоятелства не наложат промени със заповед на министъра/ родителят подава до директора на РЦПППО следните документи:

1. Заявление от родител, по образец /тук/
2. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване за дадена специалност;
3. Копия на документи, съдържащи информация за здравословното състояние (ТЕЛК, НЕЛК, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия, др.) и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.

ЗАЯВЛЕНИЕ може да се подава по електронен път, на e-mail: resursencentar@abv.bg
ОСТАНАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВАТ НА: e-mail, те може да се подават и:
– на хартиен носител на място в РЦПППО – Пловдив;
– с препоръчано писмо или по куриер на адрес: РЦПППО – Пловдив, ул. Прохлада № 1а, гр. Пловдив, п.к. 4006

Процедура по насочване на ученици със СОП след VII клас ще се проведе от 03.05.2022 г. до 21.05.2022г., съгласно Годишен график за работа на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО – Пловдив /освен ако обстоятелства не наложат промени със заповед на министъра/.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) изготвя становище с предложения за насочването на ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, оценяват се с качествени оценки и ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

Становището на РЕПЛРДУСОП съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните интереси и възможностите на ученика за продължаване на обучението му и насочването му в подходящ профил или специалност от професия, съобразен с държавния план-прием и с допълнителния държавен план-прием за областта, а така също и конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда при необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.

Директорът на РЦПППО изпраща изготвеното становище в РУО на комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, която насочва учениците по документи за профили и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които се оценяват с количествени оценки и ще получат свидетелство за завършено основно образование.

Записването в съответното училище се осъществява в срок до три дни след приключване на втория учебен срок, т. е. до 17 часа на 03.07.2021 г. След тази дата се губи правото за заемане на мястото в паралелката /освен ако обстоятелства не наложат промени със заповед на министъра/.

Comments are closed.