Във връзка с обявените свободни работни места за длъжността ресурсен учител  следва подалите заявления   да се явят на интервю на 23.08.2019г. в сградата на РЦПППО – Пловдив от 11.00ч.прочети още

Отлагане от задължително обучение в I клас   Във връзка с изпълнението на задълженията ни по чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме, че предстои процедура по отлагане от задължително обучение в 1 клас.  Решението за отлагане по се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Регионалният екиппрочети още

  НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В VIII КЛАС Относно: Протоколи за насочване на учениците, изготвени от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства Протоколите за насочване на учениците са изготвени от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 отпрочети още

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В VII КЛАС На вниманието на родители на ученици със СОП в VII клас, които се оценяват по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (оценки с качествен показател „постига изискванията“; „справя се“, „среща затруднения“) по един или няколко предмета: В изпълнение на дейностите, възложени по чл.145, ал. 6 и чл. 190, ал. 3, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование – информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII клас, Ви каним в периода от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г. впрочети още

Новите кабинети в Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование – Пловдив вече са факт.  Зала за двигателна рехабилитация с Клетка на Роше, вертикализатор, люлка, успоредка, велоергометър, басейн с топки, тежести; сензорна стая с водна кула, звездно килимче, акрилни огледала, фиброоптични светлинни влакна, прожектори, вибрираща възглавница, тактилни ръкавици, водно легло, интерактивна лазерна дъска, апарат за измерване мускулния тонус на гласните връзки, каскада с пеещи топки ; стая за биофийдбек със симулационни развиващи игри, логопедичен кабинет с монтесори материали, дъски за фина моторика и още куп дидактични и терапевтични материали. Всички деца или ученици, които са на ресурсно подпомагане към Регионален център могат да ползватпрочети още

За ваше улеснение в секция Нормативни документи, сме публикували образци на заявления във връзка с настъпилите промени  в ЗПУО по организация на процеса на приобщаващото образование. Документите може да изтеглите тук: За директори на учебни заведения: Заявление за одобрение (по чл. 190, ал.3, т. 1) Използвайте това заявление, когато екипът по чл. 188 от ЗПУО е извършил оценка на индивидуалните потребности от ДПЛР.Към заявлението се прилагат копия на протоколите от направените оценки. Заявление за специалисти (по чл. 190, ал.3, т.2) Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици на които се предоставя ДПЛР, но учебното заведение не разполага с определени специалисти за предоставянето ипрочети още

Във връзка с осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП, напомняме, че съгласно чл. 283, ал. 5 и 6 от ЗПУО и чл. 129, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за приобщаващото образование  следва Директорите на учебните заведения да се съобразят с  изискванията  в горепосочените нормативни документи и при невъзможност да осигурят ресурсното подпомагане на деца и ученици със СОП да спазят следната процедура: Директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряване  специалисти за ресурсното подпомагане. Общината уведомява директора на детската градина или училището за взетото решение на общинския съвет за начина на осигуряване на ресурсното    прочети още

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ПЛОВДИВ Под патронажа на: Община Пловдив – дирекция  „Култура“, Военен клуб – Пловдив и със съдействието на Институт за социално и образователно приобщаване– Пловдив най-учтиво Ви канят да присъствате на празничен концерт ”Заедно” с участие с участието на деца със специални образователни потребности и техни приятели, който ще се състои на 15 май 2017 г. от 14.30 часа във Военен клуб – гр. Пловдив.прочети още

Във връзка с приетата на 04.11.2016г.  Наредба за приобщаващото образование и предстоящото и обсъждане,  колективът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)- Пловдив оформи няколко предложения, касаещи прилагането и. Опирайки се на опита и практиката  обхванахме най-наболелите въпроси, възникнали в хода на работата ни. Нямаме претенция да бъдем изчерпателни и искрено се надяваме колегите  от училища и детски градини да се включат с предложения и да заявят гледната си точка. За да прочетеш пълният текст: Поглед върху Наредбата за приобщаващо образованиепрочети още