Ново!

Образци на заявления:

Заявление за отлагане от задължително обучение в 1 клас

Заявление образец 2

Заявление за одобрение на допълнителна подкрепа по чл. 190, ал.3, т. 1

Заявление образец 3

Заявление от родител при несъгласие с оценката от екипа по чл. 188 от ЗПУО

Заявление за специални училища

 

Документи на ЕПЛР

Карта за оценка на индивидуалното развитие (училище)

Карта за оценка на индивидуалното развитие (ДГ)

Доклад ресурсен учител/сп.педагог/училище

Доклад ресурсен учите/спец. педагог/ДГ

Доклад логопед/училище

Доклад логопед/ДГ

Доклад психолог

Карта за функционална оценка

План за подкрепа

За родители:

Закони

ЗПУО

Правилници

Правилник за дейността на регионалните центрове

 

Наредби:

Наредба за приобщаващото образование

Други:

Презентация от информационна среща за въвеждане на МКФУЗ

Бюджет за 2019г.

Отчет шестмесечие 2019г

Отчет за първо тримесечие на 2019г.

Отчет за 2018г.

Отчет за деветмесечието на 2018г.

Отчет за първото шестмесечие на 2018г.

Отчет първо тримесечие на 2018г

Отчет 4 тримесечие 2017

ДОКЛАД-АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЦПППО – ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017г.

Бюджет 2017г. 

Отчет за първо тримесечие на 2017г.

Отчет второ тримесечие 2017  

Отчет трето тримесечие2017

Закон за закрила на детето

Закон за интеграция на хората с увреждания

Национална стратегия за детето

Етичен кодекс на работещите с деца

Архив

Бюджет 2015

Финансов отчет 2015

Бюджет 2016

Отчет първо тримесечие

Отчет трето тримесечие

Отчет 2016