Нормативни документи

 

Ново!

Образци на заявления за директори:

Заявление образец 3 (за оценка на ново дете)

Заявление образец 2

Заявление за насочване за допустимо обучение в ЦСОП

Заявление за одобрение на индивидуална форма

Заявление за одобрение на допълнителна подкрепа по чл. 190, ал.3, т. 1

Образци на документи за родители

Заявление за насочване след седми клас

Заявления за отлагане от задължително обучение от I клас

Заявление от родител при несъгласие с оценката от екипа по чл. 188 от ЗПУО

Заявление за специални училища

 

Документи на ЕПЛР

Насоки за прилагане на картата за функционална оценка

Карта за функционална оценка за определяне на необходимостта за предоставяне на ДПЛР

Карта за функционална оценка на ЕПЛР

Карта за проследяване динамиката в развитието

За родители:

Закони

ЗПУО

Правилници

Правилник за дейността на регионалните центрове

 

Наредби:

Наредба за приобщаващото образование

Други:

Отчет за касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2024г

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2023г

Oтчет деветмесечие 2023

Бюджет 2023-2024

УЧАСТИЕ НА РЦПППО – ПЛОВДИВ В ПРОЕКТИ НА ОБЛАСТНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ

Отчет 2-ро тримесечие

Отчет за първо тримесечие на 2023

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2022

Бюджет 2022

Отчет за касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022  

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022- 30.09.2022

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода -1.01.2022-30.06.2022

Отчет за 3-то тримесечие на 2021г.

План за дейността на РЦПППО за учебната 2021-2022

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2021

Отчет първо тримесечие

Бюджет и уточнен план

Бюджет 2021

Правилник за дейността на РЦПППО

План за дейността на РЦПППО през учебната 2020-2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета2020г

Отчет за касово изпълнение на бюджета до 30.09.2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета до 30.06.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020г.

Бюджет 2020

Презентация от информационна среща за въвеждане на МКФУЗ

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019г.

Бюджет за 2019г.

Отчет деветмесечие 2019г

Отчет шестмесечие 2019г

Отчет за първо тримесечие на 2019г.

Отчет за 2018г.

Отчет за деветмесечието на 2018г.

Отчет за първото шестмесечие на 2018г.

Отчет първо тримесечие на 2018г

Отчет 4 тримесечие 2017

ДОКЛАД-АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЦПППО – ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017г.

Бюджет 2017г. 

Отчет за първо тримесечие на 2017г.

Отчет второ тримесечие 2017  

Отчет трето тримесечие2017

Закон за закрила на детето

Закон за интеграция на хората с увреждания

Национална стратегия за детето

Етичен кодекс на работещите с деца

Архив

Бюджет 2015

Финансов отчет 2015

Бюджет 2016

Отчет първо тримесечие

Отчет трето тримесечие

Отчет 2016

 

 

Comments are closed.