Обучения на педагогическите специалисти

Във връзка с чл. 11 от Правилника за дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ви информираме, че РЦПППО – Пловдив организира и провежда квалификационна дейност на педагогически специалисти от учебните заведения, след заявка на директорите по следните теми:

1.Стъпки при осигуряване на ДПЛР за деца и ученици със СОП

2. Основни аспекти при извършване на оценка на индивидуални потребности на деца и ученици със СОП от психолози и логопеди.

3. Взаимодействие между РЕПЛР и ЕПЛР. Екипност в приобщаващото образование.

4. Елементите на подкрепящата среда за деца и ученици в ДГ/училище. Обща и специализирана.

5. Работа по конкретен казус и включване на родителя в процеса.

6. Форми, техники на работа и терапии при деца със СОП. Основни и алтернативни.

Comments are closed.