Обучения

Във връзка с чл. 11 от Правилника за дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ви информираме, че РЦПППО – Пловдив организира и провежда квалификационна дейност на педагогически специалисти, под формата на методическа подкрепа,  след заявка на директорите по следните теми:

Тема № 1

Стъпки при осигуряване  на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП:

 • приобщаващо образование и диференциране на ОПЛР и ДПЛР;
 • извършване на оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик;
 • предоставяне на ДПЛР;
 • организиране и координиране на процеса за осъществяване на ДПЛР;
 • включване на специалисти в процеса на оказване на ДПЛР.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

 

Тема № 2

Основни аспекти при извършване на оценка   на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП от психолози и логопеди

 • идентифициране на необходимост от оказване на ДПЛР на конкретно дете/ученик;
 • стъпки за предоставяне на ДПЛР;
 • Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик – снемане на анамнеза за общото състояние на детето/ученика, познавателно развитие, езиково-говорно развитие и комуникативни умения, обучение;
 • особености при коректно попълване на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY)

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

Тема № 3

Помощник на учителя:

 • Приобщаващо образование. 
 • Екипно взаимодействие при работа с деца със СОП. Роля на ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ в процеса на приобщаващото образование. Ефективност. Лично и професионално поведение. Включване на родителя в процеса. 
 • Когнитивно развитие на детето – внимание, памет, мислене; езиково-говорно  развитие и комуникативни умения; обучение на дете / ученик със СОП. 
 • Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП). Специфики. Групи деца със СОП.
 • Методи (Ремелка, Буквенка, Цифренка), методика на ограмотяване и терапевтични техники при работа с деца със СОП.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

 

Тема № 4

Форми, техники, методи и терапии за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователната учебна среда:

 • Методи (Ремелка, Буквенка, Цифренка), методика на ограмотяване и терапевтични техники при работа с деца със СОП – работа по методи Монтесори, рехабилитация, психомоторика, ерготерапия, биофийдбек и сензорна стимулация;
 • Практически насоки за работа с деца със СОП.

 

Тема № 5

Работа по случай. Включване на родителя в процеса:

 • трудности пред специалистите при работа с деца със специални образователни потребности;
 • партньорството с родителите – предизвикателство с неясен край;
 • стъпки за реализирането на успешна комуникация между участниците в процеса на приобщаващото образование – учител, родител, специалисти, координатор;
 • добри практики.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

Тема №6

Оценяване на ученици със СОП, текущо, срочно годипно. Особености, отговорности

Тема № 7

Елементи на подкрепящата среда за деца и ученици в ДГ и училище

Тема № 8

Кибертормоз – от субективно към реално преживяване

 • професионално становище относно влиянието на кибертормоза върху децата и учениците;
 • насоки за превенция на родители и деца/ученици за безопасно поведение в интернет среда.

 

Тема № 9

Внимание! Дете пред екрана

 • дебат върху проблемите за нарушената комуникация между детето и обкръжаващата среда, които са сходни с разстройствата от аутистичния спектър;
 • насоки към родители за преодоляване на неадаптивното поведение в резултат от екранното въздействие.

Тема № 10

Прилагане на карта за функционална оценка

При избрана от Вас тема за обучение и/или оказване на методическа подкрепа, заявете желанието сина e-mail: resursencentar@abv.bg или по системата за сигурно електронно връчване

Comments are closed.