Във връзка с осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП, напомняме, че съгласно чл. 283, ал. 5 и 6 от ЗПУО и чл. 129, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за приобщаващото образование  следва Директорите на учебните заведения да се съобразят с  изискванията  в горепосочените нормативни документи и при невъзможност да осигурят ресурсното подпомагане на деца и ученици със СОП да спазят следната процедура:

  • Директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряване  специалисти за ресурсното подпомагане.
  • Общината уведомява директора на детската градина или училището за взетото решение на общинския съвет за начина на осигуряване на ресурсното     подпомагане на децата и        учениците   със специални      образователни  потребности и за видовете специалисти на територията на съответната община или чрез възлагане при условията и по реда на чл. 198 ЗПУО.
  • Когато общината не може да осигури ресурсното подпомагане, дейностите се осигуряват от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

РЦПППО  – Пловдив има капацитета  и би могъл да осигури специалисти за за допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности от област Пловдив и през годините сме доказали своя професионализъм.  Считаме за  необходимо да напомним, че Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование на всяко дете и в тази връзка своевременното подсигуряване на допълнителна подкрепа  за личностно развитие на децата със СОП, чрез стартиране на гореописаната процедура ще се гарантира правото на всяко дете до качествено образование, така че към 15 септември да няма необхванати ученици и ще бъдат предотвратени  излишни тревоги у деца и родители.

Вашият коментар