Отлагане от задължително обучение в I клас

 

Във връзка с изпълнението на задълженията ни по чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме, че процедура по отлагане от задължително обучение в I клас ще стартира от 01.06.2020 г. до 26.06.2020 г., съгласно Годишен график за работа на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО – Пловдив /освен ако обстоятелства не наложат промени със заповед на министъра/.

Необходими документи:

  1. Заявление от родител, по образец /тук/
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия
  3. Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации

Документи за отлагане от задължително обучение в първи клас могат да се подават:

– по електронен път, на e-mail: resursencentar@abv.bg

 

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за учебната 2020-2021 г., но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.

Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето.

В случай на отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас по предложение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за детето в подготвителната група в детската градина или в училището се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните му потребности.