Отлагане от I клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в  I клас 

Нормативни основания: чл.190 ал.3 т.9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2021/2022 година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок до 30 юни всяка година. Препоръчва се изискуемите документи  да се  подават по електронен път или чрез куриер. Образец на заявление  – тук .

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се свързва с подалия заявления родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура. Необходимите документи са протокол от лекарска консултативна комисия, копие на удостоверението за задължително предучилищно образование (ако има такова) с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително изследвания и консултации. Копие от посочените документи се изпраща посредством куриер или пощенска услуга в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.  При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на детето, ако е ползвало до този момент допълнителна  подкрепа за личностно развитие, то те могат да се използват служебно от регионалния екип.

При обявени извънредни обстоятелства (епидемиологична обстановка и др.), РЦПППО – Пловдив организира част от дейностите  по отлагане от задължително обучение от I клас чрез средствата на електронната комуникация за приключване на процедурата. В тази врузка е възможно да  се организира видео сесия с детето и родителите от представители на регионалния екип за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за кратко интервю, наблюдение и изпълнение на психолого-педагогическо взаимодействие с детето.

След приключване на процедурата регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование може да издаде заповед за отлагане от задължително обучение в първи клас под условие (при  липсващи документи или други обстоятелства)

Необходими документи:

  1. Заявление от родител /по образец –тук /
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия
  3. Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации

ЗАЯВЛЕНИЕ за отлагане от задължително обучение в първи клас може да се подава:

– по електронен път, на e-mail: info-1690180@edu.mon.bg

ОСТАНАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВАТ НА e-mail, те може да се подават на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес:

РЦПППО – Пловдив, ул. Прохлада № 1а, гр. Пловдив, п.к. 4006, при невъзможност за това, СЛЕД ОТМЯНА на извънредното положение, на място в РЦПППО – Пловдив.

 

 

Comments are closed.