Отлагане от задължително обучение в I клас

 

Във връзка с изпълнението на задълженията ни по чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме, че предстои процедура по отлагане от задължително обучение в 1 клас.  Решението за отлагане по се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за учебната 2018-2019 г., но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас. В случай на отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас по предложение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за детето в подготвителната група в детската градина или в училището се осигурява допълнителна подкрепа за лич­ностно развитие съобразно индивидуалните му потребности.

Необходими документи:

  1. Заявление от родител /по образец – Заявление за отлагане от задължително обучение в 1 клас/
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия
  3. Психолого-педагогическа характеристика от детската градина
  4. Други документи с информация за детето

Comments are closed.