НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В VIII КЛАС

Относно: Протоколи за насочване на учениците, изготвени от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Протоколите за насочване на учениците са изготвени от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства. Информираме Ви, че всички ученици, подали заявление, са насочени по първото, заявено от тях желание.

Напомняме отново, че записването в съответното училище се осъществява в срок до три дни след приключване на втория учебен срок, т. е. до 03.07.2019 г. След тази дата се губи правото за заемане на мястото в паралелката.

 

Comments are closed.