За ваше улеснение в секция Нормативни документи, сме публикували образци на заявления във връзка с настъпилите промени  в ЗПУО по организация на процеса на приобщаващото образование. Документите може да изтеглите тук: За директори на учебни заведения: Заявление за одобрение (по чл. 190, ал.3, т. 1) Използвайте това заявление, когато екипът по чл. 188 от ЗПУО е извършил оценка на индивидуалните потребности от ДПЛР.Към заявлението се прилагат копия на протоколите от направените оценки. Заявление за специалисти (по чл. 190, ал.3, т.2) Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици на които се предоставя ДПЛР, но учебното заведение не разполага с определени специалисти за предоставянето ипрочети още