Отлагане от задължително обучение в I клас   Във връзка с изпълнението на задълженията ни по чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме, че предстои процедура по отлагане от задължително обучение в 1 клас.  Решението за отлагане по се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Регионалният екиппрочети още

  НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В VIII КЛАС Относно: Протоколи за насочване на учениците, изготвени от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства Протоколите за насочване на учениците са изготвени от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 отпрочети още

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В VII КЛАС На вниманието на родители на ученици със СОП в VII клас, които се оценяват по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (оценки с качествен показател „постига изискванията“; „справя се“, „среща затруднения“) по един или няколко предмета: В изпълнение на дейностите, възложени по чл.145, ал. 6 и чл. 190, ал. 3, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование – информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII клас, Ви каним в периода от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г. впрочети още