ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП В VII КЛАС

На вниманието на родители на ученици със СОП в VII клас, които се оценяват по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (оценки с качествен показател „постига изискванията“; „справя се“, „среща затруднения“) по един или няколко предмета:

В изпълнение на дейностите, възложени по чл.145, ал. 6 и чл. 190, ал. 3, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование – информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII клас, Ви каним в периода от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г. в сградата на РЦПППО – Пловдив, намираща се в град Пловдив, ул. Прохлада 1а (до училището за деца с увреден слух), да представите следните документи, предвидени в чл. 140, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование:

  1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
  2. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания, при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването;
  5. документ за удостоверяване самоличност на ученика.

При представяне на документите ще бъде насрочена среща за информиране за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VII клас и изготвяне на становище, относно посочени от вас конкретни професии.

Вашият коментар