Отлагане от задължително обучение в I клас   Във връзка с изпълнението на задълженията ни по чл. 139 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме, че предстои процедура по отлагане от задължително обучение в 1 клас.  Решението за отлагане по се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето. Регионалният екиппрочети още