Образци на документи

За ваше улеснение в секция Нормативни документи, сме публикували образци на заявления във връзка с настъпилите промени  в ЗПУО по организация на процеса на приобщаващото образование. Документите може да изтеглите тук:

За директори на учебни заведения:

Заявление за одобрение (по чл. 190, ал.3, т. 1)

Използвайте това заявление, когато екипът по чл. 188 от ЗПУО е извършил оценка на индивидуалните потребности от ДПЛР.Към заявлението се прилагат копия на протоколите от направените оценки.

Заявление за специалисти (по чл. 190, ал.3, т.2)

Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици на които се предоставя ДПЛР, но учебното заведение не разполага с определени специалисти за предоставянето и (ресурсен учител, психолог, логопед, рехабилитатор на слуха и говора,  учител на деца със зрителни затруднения.

Заявление за оценка

Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици за които има индикации, че са със специални образователни потребности. В този случай прилагате и копие на заявление от родител към Директора на съответното учебно заведение и медицински документи.

За родители:

Заявление от родител при несъгласие с оценката от екипа по чл. 188 от ЗПУО

Използвайте това заявление, когато в учебното заведение е извършена оценка на индивидуалните потребности на детето, а Вие като родител не сте съгласни със становището и препоръката на екипа.

Заявление за специални училища

Използвайте това заявление, когато детето е записано в общообразователно училище, а Вие смятате, че са изчерпани  всички възможности за интегрирано обучение. В този случай, след оценка, децата/учениците  се насочват от РЦПППО – Пловдив   в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания (СУОПУСУ) или в центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП). Учениците, които се насочват за обучение в центрове за специална образователна подкрепа, остават ученици на училището от което идват и оттам се издават всички служебни бележки, удостоверения и др., но на практика обучението им се извършва  в ЦСОП. Към заявлението се прилагат медицински документи.

Заявление за отлагане от задължително обучение в 1 клас

Използвайте това заявление, когато смятате, че по здравословни причини детето не е подготвено да продължи задължителното си обучение в първи клас. Прилагат се медицински документи и становище с препоръка за отлагане от ЛКК. Ако РЕПЛРДУСОП прецени, че е необходимо отлагането, през следващата учебна година на детето задължително се предоставя допълнителна подкрепа.