Вие сте

процедура

подавате заявление до Директора

на РЦПППО -Пловдив

Приложени документи

Директор на учебно заведение

Специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие

 

Образец на заявление Д-2

Списък на децата/учениците със специални образователни потребности (данните се попълват в заявлението)

 

Директор на учебно заведение

Оценка на индивидуалните потребности, във връзка с предоставяне на допълнителна подкрепа на дете/ученик, за който има индикации, че е със специални образователни потребности

 

 

 

 

Образец на заявление Д_3

 

 

1.              Заявление от родител/законен представител на детето/ученика;

2.              Копие на медицински, социални и други документи на детето/ученика;

3.              Документи, свързани с обучението на детето/ученика - психолого-педагогическа характеристика.

 

Директор на учебно заведение

Оценка на индивидуалните потребности, във връзка с допустимо обучение в  Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП)

 

Образец на заявление Д-3а

1.              Заявление от родител/законен представител на ученика;

2.              Копие на медицински, социални и други документи на ученика;

3.              Документи, свързани с обучението на ученика - психолого-педагогическа характеристика.

 

Директор на училище

Одобрение на индивидуална форма на ученик със специални образователни потребности

 

 

Образец на заявление Д-1а

1.              Копие от заявление на родител/законен представител на ученика към директора на училището;

2.              Копие от протокол на екипа за подкрепа на личностното развитие с мотивирано предложение за преминаване в индивидуална форма на обучение на ученика;

3.              Копие на медицински документи

4.               ………………………………………………………………..

Директор

на учебно заведение със собствен екип

Одобряване предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие (ДПЛР) на децата и учениците със специални образователни потребности, въз основа на оценките на екипите по чл.188, ал.1

 

 

 

 

Образец на заявление Д-1

 

 

 

1.              Копие от протокола с оценката и решението на екипа за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето/ученика;

2.              Копие от заявление на родител/законен представител на детето/ученика към директора на детската градина/училището;

3.              Копие на медицински, социални и други документи на детето/ученика (при наличие на такива);

4.              Копие на карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика от екипите за подкрепа за личностно развитие

Директор

на учебно заведение със собствен екип

Специалисти за допълване на екипа за подкрепа личностното развитие (ЕПЛР)

 

Образец на заявление Д-2а