Процедура и документи за родители

Родител/

Законен представител

на

желае детето му

подава заявление до

към заявлението родителят прилага

Родител

законен представител

дете

ученик

да получава

допълнителна подкрепа

от ресурсен учител и други специалисти

 

Директора на училището или детската градина, където е записано детето

Заявление Р1

1.           Копие от актуални медицински, социални и други документи на детето;

2.           Копие на документи, свързани с обучението на детето.

Родител

законен представител

ученик

да се обучава в

Център за специална образователна подкрепа – Пловдив (ЦСОП)

 

Директора на училището, където е записано детето

Заявление Р2

1.               Копие от актуални медицински документи на детето  - ТЕЛК или протокол от ЛКК с препоръка за обучение в ЦСОП

2.           Копие на документи, свързани с обучението на детето;

Родител

законен представител

ученик със специални образователни потребности (СОП)

да се обучава в

индивидуална форма на обучение

 

Директора на училището, където е записано детето

Заявление Р3

1. Копие от актуален медицински документ на детето

 

Родител

законен представител

дете

ученик

да се обучава в

специално училище

(за ученици с увреден слух или за ученици с нарушено зрение) или в

специална група

в ДГ „Елица“ - Пловдив

 

Директора на

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив

(РЦПППО - Пловдив).

Заявление Р4

1. 1. Копие от актуален медицински документ на детето ТЕЛК или протокол от ЛКК, удостоверяващ наличие на слухово нарушение.

2. Копие от удостоверение за раждане;

3. Копие от удостоверение за завършен клас/ПГ.

 

Родител

законен представител

дете

ученик

който

не е съгласен с направена оценка на индивидуалните потребности на детето му,

може до 14 дни след оценката

 

Директора на

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив

(РЦПППО - Пловдив)

 за повторна оценка

Заявление Р5

 

Родител

законен представител

дете

да бъде

отложено от задължително обучение в първи клас,

за една учебна година,

по обективни причини

 

Директора на

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив

(РЦПППО - Пловдив)

 

Заявление Р6

1.           Протокол от лекарска консултативна комисия или ТЕЛК

2.           Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.

Родител

законен представител

ученик със специални образователни потребности (СОП)

който в VII клас или X клас

се обучава по

индивидуални учебни програми,

оценява се с

качествени или смесени оценки и ще завърши с удостоверение за завършен клас

 

За да бъде информиран за възможностите за

продължаване на образованието на детето му след VII клас/X клас.

 

Директора на

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив

(РЦПППО - Пловдив)

в периода 03 – 21 май

 

 

Заявление Р7

1.           Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване за дадена специалност; 

2.           Копия на документи, съдържащи информация за здравословното състояние (ТЕЛК, НЕЛК, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия, др.) и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.