Образци на документи

За ваше улеснение в секция Нормативни документи, сме публикували образци на заявления във връзка с настъпилите промени  в ЗПУО по организация на процеса на приобщаващото образование. Документите може да изтеглите тук:

За директори на учебни заведения:

  1. Образец 1: Използвайте това заявление, когато екипът по чл. 188 от ЗПУО е извършил оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа. Към заявлението се прилага копие на: картата за оценка на индивидуалните потребности, протокола,  заявлението на родителя и налични медицински документи. Заявление образец 1 изтегли от ТУК. 
  2. Образец 2: Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици на които се предоставя ДПЛР, но учебното заведение не разполага с определени специалисти за предоставянето и (ресурсен учител, психолог, логопед, рехабилитатор на слуха и говора,  учител на деца с нарушено зрение ). Образец 2 изтегли от ТУК
  3. Образец 3: Използвайте това заявление за оценка на деца/ученици, за които  има индикации, че са със специални образователни потребности. В този случай прилагате и копие на заявление от родител към Директора на съответното учебно заведение, психолого-педагогическа характеристика и налични медицински документи. Образец 3 изтегли от ТУК.

 

Документи на ЕПЛР

Карта за оценка на индивидуалното развитие (училище)

Карта за оценка на индивидуалното развитие (ДГ)

Доклад ресурсен учител/сп.педагог/училище

Доклад ресурсен учите/спец. педагог/ДГ

Доклад логопед/училище

Доклад логопед/ДГ

Доклад психолог

Карта за функционална оценка

План за подкрепа

За родители:

Заявление от родител при несъгласие с оценката от екипа по чл. 188 от ЗПУО

Използвайте това заявление, когато в учебното заведение е извършена оценка на индивидуалните потребности на детето, а Вие като родител не сте съгласни със становището и препоръката на екипа.

Заявление за насочване към специални училища

Използвайте това заявление, когато детето е записано в общообразователно училище, а Вие смятате, че са изчерпани  всички възможности за интегрирано обучение. В този случай, след оценка, децата/учениците  се насочват от РЦПППО – Пловдив   в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания (СУОПУСУ) или в центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП). Учениците, които се насочват за обучение в центрове за специална образователна подкрепа, остават ученици на училището от което идват и оттам се издават всички служебни бележки, удостоверения и др., но на практика обучението им се извършва  в ЦСОП. Към заявлението се прилагат медицински документи.

Заявления за отлагане от задължително обучение от I клас

Използвайте това заявление, когато смятате, че по здравословни причини детето не е подготвено да продължи задължителното си обучение в първи клас. Прилагат се медицински документи и становище с препоръка за отлагане от ЛКК. Ако РЕПЛРДУСОП прецени, че е необходимо отлагането, през следващата учебна година на детето задължително се предоставя допълнителна подкрепа.

Comments are closed.