Обучения

Във връзка с чл. 11 от Правилника за дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Ви информираме, че РЦПППО – Пловдив организира и провежда квалификационна дейност на педагогически специалисти от учебните заведения, след заявка на директорите по следните теми:

Тема № 1

Предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП:

 • приобщаващо образование и диференциране на ОПЛР и ДПЛР;
 • извършване на оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик;
 • предоставяне на ДПЛР;
 • организиране и координиране на процеса за осъществяване на ДПЛР;
 • включване на специалисти в процеса на оказване на ДПЛР.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

 

Тема № 2

Извършване на оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици в приобщаващата образователна среда. Реализиране на процеса при сформиран собствен екип от учебното заведение:

 • идентифициране на необходимост от оказване на ДПЛР на конкретно дете/ученик;
 • стъпки за предоставяне на ДПЛР;
 • Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик – снемане на анамнеза за общото състояние на детето/ученика, познавателно развитие, езиково-говорно развитие и комуникативни умения, обучение;
 • особености при коректно попълване на Карта за оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик – предоставяне на специалисти за работа, съобразно наличното нарушение, срок за предоставяне ДПЛР, позиция на родителя спрямо становището на екипа, извършил оценката.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

 

Тема № 3

Помощник на учителя:

 • Приобщаващо образование. 
 • Екипно взаимодействие при работа с деца със СОП. Роля на ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ в процеса на приобщаващото образование. Ефективност. Лично и професионално поведение. Включване на родителя в процеса. 
 • Когнитивно развитие на детето – внимание, памет, мислене; езиково-говорно  развитие и комуникативни умения; обучение на дете / ученик със СОП. 
 • Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП). Специфики. Групи деца със СОП.
 • Методи (Ремелка, Буквенка, Цифренка), методика на ограмотяване и терапевтични техники при работа с деца със СОП.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

 

Тема № 4

Форми, техники, методи и терапии за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователната учебна среда:

 • Методи (Ремелка, Буквенка, Цифренка), методика на ограмотяване и терапевтични техники при работа с деца със СОП – работа по методи Монтесори, рехабилитация, психомоторика, ерготерапия, биофийдбек и сензорна стимулация;
 • Практически насоки за работа с деца със СОП.

 

Тема № 5

Работа по случай. Включване на родителя в процеса:

 • трудности пред специалистите при работа с деца със специални образователни потребности;
 • партньорството с родителите – предизвикателство с неясен край;
 • стъпки за реализирането на успешна комуникация между участниците в процеса на приобщаващото образование – учител, родител, специалисти, координатор;
 • добри практики.

Обучението е предназначено за учителите от всеки образователен етап и специалисти от ЕПЛР. 

Comments are closed.