Отлагане от задължително обучение в I клас

Отлагане от задължително обучение в I клас

 

Процедура за отлагане от задължително обучение в  Първи клас по време на извънредното положение в страната

Нормативни основания: чл.190 ал.3 т.9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2022/2023 година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок до 30 юни всяка година.

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се свързва с подалия заявления родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура. Необходимите документи са протокол от лекарска консултативна комисия, копие на удостоверението за задължително предучилищно образование (ако има такова) с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително изследвания и консултации. Копие от посочените документи се изпращаt посредством куриер, пощенска услуга или на хартиен носител на място в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.  При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на детето, ако е ползвало до този момент допълнителна образователна подкрепа, то те могат да се използват служебно от регионалния екип. При липсващи документи на родителите се оказва срок, в който да ги предоставят след приключване на извънредното положение.

 

След приключване на процедурата регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование може да издаде заповед за отлагане от задължително обучение в първи клас под условие (при  липсващи документи или други обстоятелства)

Необходими документи:

  1. Заявление от родител, по образец / тук/
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия
  3. Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации

ЗАЯВЛЕНИЕ за отлагане от задължително обучение в първи клас може да се подава:

– по електронен път, на e-mail: resursencentar@abv.bg

ОСТАНАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВАТ НА e-mail, те може да се подават на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес:

РЦПППО – Пловдив, ул. Прохлада № 1а, гр. Пловдив, п.к. 4006, при невъзможност за това, СЛЕД ОТМЯНА на извънредното положение, на място в РЦПППО – Пловдив.


Кампанията по приемане на документи стартира от 01.02.2022


 

 

Comments are closed.