За ваше улеснение в секция Нормативни документи, сме публикували образци на заявления във връзка с настъпилите промени  в ЗПУО по организация на процеса на приобщаващото образование. Документите може да изтеглите тук: За директори на учебни заведения: Заявление за одобрение (по чл. 190, ал.3, т. 1) Използвайте това заявление, когато екипът по чл. 188 от ЗПУО е извършил оценка на индивидуалните потребности от ДПЛР.Към заявлението се прилагат копия на протоколите от направените оценки. Заявление за специалисти (по чл. 190, ал.3, т.2) Използвайте това заявление, когато в учебното заведение има деца/ученици на които се предоставя ДПЛР, но учебното заведение не разполага с определени специалисти за предоставянето ипрочети още

На вниманието на родители и директори на учебни заведения Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август, родителите на деца и ученици, които желаят да бъде извършена оценка на индивидуалните потребности на децата им с цел предоставяне на допълнителна подкрепа следва да подадат заявление до директора на съответното учебно заведение, в което е записано детето (съгласно чл. 190, ал.3, т.2 от ЗПУО). Документите придружаващи заявлението са: Медицински документ Психолого-педагогическа характеристика Други В случаите на отлагане от задължително обучение в I клас на дете със специална образователна потребност, родителя подава заявление до Регионален център за подкрепа на процесапрочети още