Във връзка с осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП, напомняме, че съгласно чл. 283, ал. 5 и 6 от ЗПУО и чл. 129, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за приобщаващото образование  следва Директорите на учебните заведения да се съобразят с  изискванията  в горепосочените нормативни документи и при невъзможност да осигурят ресурсното подпомагане на деца и ученици със СОП да спазят следната процедура: Директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряване  специалисти за ресурсното подпомагане. Общината уведомява директора на детската градина или училището за взетото решение на общинския съвет за начина на осигуряване на ресурсното    прочети още